Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Preprava pre opatrovateľky v Rakúsku

Prepravný poriadok

 

 

Tibor Gál, Ludvíka Svobodu 1636/1,97901 Rimavská Sobota IČO:47682281

vydáva v zmysle Zákona č. 56/2012 Z.z. §4 o cestnej doprave tento

 

PREPRAVNÝ PORIADOK

Galtrans Austria (EU)

 

► Základné ustanovenia

Tento prepravný poriadok upravuje práva ako i povinnosti zmluvných strán a podmienky, za ktorých dopravca prepravuje osoby, príručnú batožinu a cestovnú batožinu.

Dopravcom podľa tohto prepravného poriadku je Tibor Gál, Ludvíka Svobodu 1636/1,97901 Rimavská Sobota, IČO : 47682281, pod obchodným názvom Galtrans Austria EU.

Prepravou podľa tohto prepravného poriadku je premiestnenie osôb a ich batožiny.

Prepravná povinnosť dopravcu je povinnosť vykonať prepravu, ak sú splnené podmienky podľa tohto prepravného poriadku a umožňujú to prepravné podmienky, najmä technický stav, obsaditeľnosť alebo vyťažiteľnosť vozidla, spôsobilosť vodiča a nebránia tomu príčiny, ktoré nemožno odvrátiť.

► Úvodné ustanovenia

Prepravný poriadok upravuje podmienky vykonávania taxislužby fyzickými a právnickými osobami a podmienky na uzavretie zmluvy o preprave osôb v taxislužbe.

Obsah prepravného poriadku je voči cestujúcim a objednávateľom odo dňa jeho zverejnenia súčasťou návrhu na uzavretie zmluvy o preprave osôb v taxislužbe.

► Rozsah taxislužby

Taxislužba sa vykonáva na uspokojenie prepravných potrieb osôb ako nepravidelná preprava cestujúcich, ktorých dopravca prepravuje na dohodnuté miesto podľa prepravnej zmluvy uzavretej s taxislužbou za stanovené cestovné.

► Dopravca

V taxislužbe je oprávnená podnikať právnická alebo fyzická osoba (ďalej len „dopravca“), ktorý je držiteľom koncesnej listiny na výkon taxislužby a spĺňa podmienky osvedčenia v odbornej spôsobilosti a podmienok prepravného poriadku.

Prevádzkovať taxislužbu môže dopravca len po preukázaní odbornej spôsobilosti, ktorú vydáva KÚ-CDPK príslušného kraja.

Ak je podnikateľom v taxislužbe právnická osoba, je povinná k prevádzke taxislužby stanoviť zodpovedného zástupcu.

Zodpovedný zástupca musí spĺňať odbornú spôsobilosť a osobitné podmienky prevádzkovania koncesie. Túto spôsobilosť vydáva príslušný orgán Krajského úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie.

► Všeobecné povinnosti dopravcu

Vykonávateľ taxislužby v súlade s prepravným poriadkom musí :

Označiť každé vozidlo taxislužby na oboch stranách obchodným menom, nápisom TAXI, telefónnym číslom. Ďalej musí mať viditeľne umiestnené základné sadzby cestovného v interiéri vozidla.

Taxameter nemusí mať vozidlo taxislužby použité na prepravu skupiny cestujúcich, ktorí zaplatili cestovné pred začatím prepravy, alebo na obvyklých miestach na prepravnej trase prepravy.

Zabezpečiť, aby v každom vozidle taxislužby bol doklad o oprávnení podnikať a prepravný poriadok.

► Osobitné povinnosti dopravcu

Zabezpečiť zverejnenie a sprístupnenie prepravného poriadku.

Prepravovať cestujúcich podľa platného cenníka taxislužby a na požiadanie vydať cestujúcemu potvrdenku o vykonanej preprave a zaplatení cestovného.

Starať sa o bezpečnosť, pohodlie a pokojnú prepravu cestujúcich a o prepravu ich batožiny.

Ak sú splnené podmienky tohto prepravného poriadku a nebránia tomu príčiny, ktoré nemožno odvrátiť, je dopravca povinný prepravu vykonať.

Výkonom taxislužby dopravca môže poveriť len oprávnenú osobu, ktorá má oprávnenie na vedenie osobného motorového vozidla, platnú koncesnú listinu k výkonu osobnej taxislužby, absolvoval povinnú lekársku prehliadku vodičov z povolania a osvedčenie o preskúšaní z Pravidiel cestnej premávky.

► Pri výkone taxislužby je vodič povinný mať vo vozidle taxislužby tieto doklady:

Občiansky preukaz / Vodičský preukaz /

Doklad o psychologickej spôbilosti vodiča

Osvedčenie o technickom preukaze vozidla alebo osvedčenie o evidencii vozidla

Doklad o zaplatení PZP

Kópiu koncesnej listiny / Kartu vodiča taxislužby

Osvedčenie o vykonanej technickej prehliadke vozidla

► Výkon taxislužby

Dopravca môže ponúkať prepravu cestujúcich na webovej stránke www.galtrans.eu na určenom stanovišti alebo objednávkovou službou na tel.č.+421 915 888 843, pričom zmluvu o preprave osôb môže vodič uzavrieť s cestujúcim kdekoľvek.

Prednostne môže dopravca alebo vodič uzavrieť zmluvu o preprave s cestujúcim alebo objednávateľmi, ktorí si službu taxi objednávali cez dispečing taxislužby vopred, jednorázovo alebo opakovane.

Dopravca má prepravnú a prevádzkovú povinnosť ak sú splnené podmienky prepravného poriadku.

Vodič taxislužby počas výkonu prijíma objednávky z dispečingu taxislužby a zabezpečuje ich riadne a včasné vybavenie.

Preprava sa uskutočňuje po najkratšej trase s prihliadnutím na dopravnú situáciu. Po inej trase sa preprava môže uskutočniť iba so súhlasom alebo na návrh cestujúceho, a) po uzavretí zmluvy o preprave s cestujúcim možno na prepravu po rovnakej trase vziať ďalšieho cestujúceho iba so súhlasom alebo na návrh cestujúceho, s ktorým bola uzavretá zmluva o preprave.

Počas prepravy vodič a cestujúci nesmú v osobnom aute taxislužby fajčiť, piť, jesť a manipulovať s mobilnými telefónmi. Na prednom sedadle manipulovať s príručnou batožinou, novinami, mapami,alebo inými predmetmi,  ktoré by mohli obmedziť výhľad vodiča alebo vedenie auta taxislužby.

* Osobitne sa zakazuje z dôvodu bezpečnosti počas jazdy na prednom sedadle vedľa vodiča manipulovať so zapnutým mobilným telefónom,zapnutým tabletom,zapnutým notebookom a podobnými elektronickými zariadeniami!

Cestovnú batožinu,invalidné vozíky,barly,palice,kočíky,balíky,lyže,sánky a iné veci,ktoré by  mohli byť pri dopravnej nehode,alebo prudkom pohybe osobného auta pre vodiča,alebo cestujúceho nebezpečné,je možné prepravovať iba v batožinovom priestore.

* Firma Galtrans Austria EU si vyhradzuje právo neprepravovať v rámci medzinárodnej skupinovej prepravy osôb zvieratá žiadneho druhu!

Batožinu a veci na prepravu nakladá a vykladá vodič taxislužby.

Do auta taxislužby možno vziať iba počet cestujúcich uvedený v OTP.  

Na prednom sedadle vedľa vodiča sa nesmie prepravovať osoba mladšia ako 12 rokov a osoba s telesnou výškou menšou ako 150 cm.  Deti s telesnou výškou a hmotnosťou pod stanovený limit musia byť prepravované v detských sedačkách.

O vykonanej preprave je vodič taxislužby povinný na požiadanie vydať potvrdenie, ktoré obsahuje číslo dokladu, evidenčné číslo vozidla, dátum jazdy, EČV vozidla, východiskové a cieľové miesto prepravy, výšku cestovného, podpis vodiča.

► Batožina - Osobitné ustanovenia týkajúce sa skupinovej medzinárodnej preprave osôb Galtrans Austria EU.

* Batožina
* Cestujúci môže vziať so sebou ako batožinu veci, ktoré vzhľadom na ich objem, úpravu, dĺžku, alebo váhu,možno rýchlo a bez ťažkostí naložiť do batožinového priestoru.
* Batožina jednej prepravovanej osoby,ktorá presahuje rozmery 1/7 rozmeru batožinového priestoru v akomkoľvek tvare,sa považuje za batožinu podliehajúcu ďalšiemu poplatku, ak nie je dohodnuté inak.
* Cestujúci má právo vziať so sebou ako príručnú batožinu veci alebo predmety, ktoré môže podľa potreby držať v ruke alebo na lone.(Nie na podlahe auta,pod nohami cestujúcich a pod...)
* Cestujúcim sa nedovoľuje brať so sebou:
a) veci, ktorých preprava je zakázaná všeobecnými právnymi predpismi,
b) veci, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť prevádzky auta, alebo poškodiť,prípadne znečistiť cestujúcich, alebo vozidlo,najmä pre nevhodný spôsob balenia,alebo ktoré svojim zápachom, odpudzujúcim vzhľadom a pod.,by mohli byť cestujúcim na ťarchu
c) batožiny, ktorých celková váha presahuje 25 kg, ak nie je dohodnuté inak. Batožina presahujúca 25 kg podlieha ďalšiemu poplatku.(1 kg = 2 €)
* Zodpovednosť za batožinu umiestnenú v batožinovom priestore nesie v plnej miere dopravca, preto má právo rozhodovať o umiestnení,alebo neumiestnení batožiny v batožinovom priestore. Cestujúci je povinný upozorniť vodiča na osobitnú povahu batožiny, najmä na jej obsah, hodnotu a aby sa s ňou zaobchádzalo s osobitným zreteľom, alebo aby sa ukladala v určitej polohe.
* Dopravca zodpovedá za batožinu umiestnenú v batožinovom priestore a za jej obsah.
* Dohľad nad príručnou batožinou umiestnenou vo vozidle a tým zodpovednosť v prípade jej odcudzenia prislúcha v plnej miere cestujúcemu.
* Váha a miera batožín je zisťovaná dopravcom. Ak nie je k dispozícii meradlo, rozhodujúci je odhad vodiča.
* Dopravca je oprávnený vylúčiť z prepravy batožinu cestujúceho v prípade že je prekážkou bezpečnej, pokojnej a pohodlnej prepravy cestujúcich,alebo ak to neumožňujú prepravné podmienky.
* Ak má vodič pochybnosti o tom či batožina vyhovuje predchádzajúcim ustanoveniam, je oprávnený sa presvedčiť v prítomnosti cestujúceho o ich povahe a obsahu.
* Ak cestujúci odmietne preskúmanie batožiny, alebo ak sa pri preskúmaní zistí, že obsah batožiny je z prepravy vylúčený, je povinný tieto batožiny odstrániť. Ak cestujúci neuposlúchne pokyn, vodič odstránenie batožiny zabezpečí sám. V takom prípade môže vodič cestujúceho vylúčiť z ďalšej cesty bez nároku na vrátenie zaplateného cestovného.

► Odmietnutie prepravy

Vodič osobného auta taxislužby pripraveného na prepravu môže odmietnuť vykonať prepravu ak trasa dopravnej cesty alebo jej cieľ navrhovaný cestujúcim, alebo správanie cestujúceho vzbudzuje obavu vodiča o jeho bezpečnosť alebo zdravie alebo má podozrenie, že nemá v poriadku doklady na prepravu do zahraničia

Cestujúci je zjavne pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky, hrozí znečistenie alebo poškodenie osobného auta taxislužby,  alebo obťažovanie vodiča počas prepravy

Cestujúci sa správa agresívne, alebo je ozbrojený, alebo inak vzbudzuje obavy o bezpečnosť vodiča

Cestujúci má batožinu, ktorá svojou početnosťou, veľkosťou, nebezpečenstvom pre  ľudí, nie je vhodná na prepravu osobným autom, alebo ktorá by mohla poškodiť alebo znečistiť osobné auto taxislužby.

Cestujúci žiada prepravovať zvieratá, ktoré vzhľadom na svoju veľkosť a povahu nie sú vhodné na prepravu osobným autom.

* Firma Galtrans EU si vyhradzuje právo na prepravu batožiny,ak nie je dohodnuté inak,o hmotnosti maximálne 25 kilogramov na jednu osobu.

* Batožina o hmotnosti viacej ako 25 kilogramov na jednu prepravovanú osobu je možná za príplatok ku tarifnej cene len po obojstrannej dohode.

► Zmluva o preprave osôb

Zmluvný vzťah medzi taxislužbou a cestujúcim vzniká na základe uzavretej zmluvy o preprave osôb.

Prepravná zmluva v taxislužbe sa uzatvára na základe vôle cestujúceho, ktorý svojim rozhodnutím dáva najavo, že chce uzatvoriť prepravnú zmluvu.

Pred uskutočnením prepravy a uzavretím prepravnej zmluvy má cestujúci právo oboznámiť sa s platným cenníkom taxislužby a počas prepravy sledovať taxameter vozidla taxislužby.

O vykonanej preprave je vodič taxislužby povinný na požiadanie vydať cestujúcemu potvrdenku, ktorá obsahuje najmä údaje podľa prepravného poriadku.

Uzavretím prepravnej zmluvy vzniká taxislužbe povinnosť riadne a včas prepraviť cestujúceho do miesta určenia podľa zmluvných podmienok a podmienok prepravného poriadku.

Odmietnuť uzavretie prepravnej zmluvy a vykonanie prepravy môže vodič taxislužby podľa podmienok prepravného poriadku.

Uskutočnenie prepravy na základe uzavretej prepravnej zmluvy a podľa podmienok prepravného poriadku, vzniká cestujúcemu povinnosť zaplatiť určené cestovné podľa cenníka taxislužby, nedôvodné odmietnutie zaplatenia cestovného je vymáhateľné súdnou cestou.

► Odstúpenie od zmluvy

Dopravca môže od uzatvorenej prepravnej zmluvy odstúpiť ak nie sú objednávateľom splnené podmienky prepravnej zmluvy alebo ustanovenia tohto prepravného poriadku.

Vodič taxislužby môže od uzatvorenej prepravnej zmluvy odstúpiť ak cestujúci počas prepravy ohrozuje jeho bezpečnosť, znečisťuje interiér vozidla, bezdôvodne mení trasu a cieľ prepravy alebo inak vzbudzuje obavy o bezpečnosť vodiča.

Cestujúci alebo objednávateľ môže od uzatvorenej prepravnej zmluvy odstúpiť, ak dopravca alebo vodič taxislužby porušil zmluvné podmienky alebo podmienky prepravného poriadku.

► Zodpovednosť za výkon taxislužby

Za porušenie povinnosti taxislužby prepraviť podľa prepravného poriadku cestujúceho riadne a včas zodpovedá dopravca podľa § 763 ods. 1 a ods. 2 Občianskeho zákonníka.

V prípade, že došlo k neodôvodnenému meškaniu alebo neuskutočneniu prepravy z viny dopravcu alebo vodiča taxislužby, je dopravca povinný nahradiť cestujúcemu vzniknutú škodu,

Náhrada škody za omeškanie môže byť riešená zľavou na zaplatenom cestovnom,

Náhrada škody za neuskutočnenie prepravy môže byť riešená úhradou cestovného podľa cenníka taxislužby,

Svojej zodpovednosti sa dopravca zbaví ak preukáže, že škode nemohol zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré od neho možno požadovať.

Za škodu vzniknutú počas prepravy cestujúcemu na zdraví, batožine a osobných veciach zodpovedá dopravca podľa § 427 až 431 Občianskeho zákonníka.

Za účelom vysporiadania škôd a nárokov z nich uplatnených dopravca povinne podľa § 4 odst. 1 písm. f/ zák. č. 168/1996 Z.z. musí byť pre prípad zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou vozidiel a činnosťou osádok vozidiel taxislužieb.

Škody vzniknuté prepravou taxislužby a sťažnosti na výkon vodiča taxislužby rieši dopravca na základe písomného oznámenia cestujúceho.

V prípade, že nedôjde k dohode medzi sťažovateľom a dopravcom, môže byť vec riešená súdnou cestou.

Právo na náhradu škody musí cestujúci uplatniť u dopravcu bez zbytočného odkladu, no najneskôr do 30 dní od vzniku škody.

Storno objednávky na prepravu a poplatky
Cestujúci, ktorý chce zrušiť objednávku prepravy, môže tak urobiť bez udania dôvodu s nasledujúcimi podmienkami:

a) - ak cestujúci stornuje objednávku 48 hodín a viac pred nástupom na cestu nie je mu odrátaný žiadny storno poplatok z ceny cestovného a celá suma, ak došlo k jej zaplateniu mu bude vrátená bankovým prevodom

b) - ak cestujúci stornuje objednávku menej ako 48 hodín a viac ako 12 hodín pred nástupom na cestu je mu odrátaný 25% poplatok z ceny cestovného

c) - ak cestujúci stornuje objednávku menej ako 12 hodín a viac ako 2 hodiny pred nástupom na cestu, je mu odrátaný 50% poplatok z ceny cestovného

d) - ak cestujúci stornuje objednávku menej ako 2 hodiny pred nástupom na cestu, je mu odrátaný 100% poplatok z ceny cestovného

► Záverečné ustanovenia

Obsah tohto prepravného poriadku je voči cestujúcim a objednávateľom prepravy odo dňa jeho zverejnenia a sprístupnenia webovej stránke dopravcu http://galtrans-austria.webaster.sk/ súčasťou návrhu na uzavretie zmluvy o preprave  osôb.

Všetky zmeny a doplnky môžu nadobudnúť účinnosť najskôr dňom ich zverejnenia a sprístupnenia.

Ak bude prepravný poriadok podstatne zmenený, alebo podstatne doplnený, dopravca je povinný zabezpečiť jeho zverejnenie a sprístupnenie v úplnom znení.

Tento prepravný poriadok je platný od 1.3.2014.

 

 

 
Doprava pre opatrovateľky🇸🇰🇦🇹
Verejná skupina · 5 803 členov
Pridať sa do skupiny
http://www.galtrans.eu/ ☎ +421 915 888 843 📧 gtbs@centrum.sk Ponuky na prepravu opatrovateliek len pre legálnych prepravcov!!! "Ta...
 

 

TOPlist