OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Preprava pre opatrovateľky v Rakúsku

Prepravný poriadok

 

 

Tibor Gál, Ludvíka Svobodu 1636/1,97901 Rimavská Sobota IČO:47682281

vydáva v zmysle Zákona č. 56/2012 Z.z. §4 o cestnej doprave tento

 

PREPRAVNÝ PORIADOK

Galtrans Austria (EU)

 

Základné ustanovenia

• Tento prepravný poriadok upravuje práva ako i povinnosti zmluvných strán a podmienky, za ktorých dopravca prepravuje osoby, príručnú batožinu a cestovnú batožinu.

• Dopravcom podľa tohto prepravného poriadku je Tibor Gál, Ludvíka Svobodu 1636/1,97901 Rimavská Sobota, IČO : 47682281, pod obchodným názvom Galtrans Austria EU.

• Preprava podľa tohto prepravného poriadku je premiestnenie osôb a ich batožiny.

• Prepravná povinnosť dopravcu je povinnosť vykonať prepravu, ak sú splnené podmienky podľa tohto prepravného poriadku a umožňujú to prepravné podmienky, najmä technický stav, obsaditeľnosť alebo vyťažiteľnosť vozidla, spôsobilosť vodiča a nebránia tomu príčiny, ktoré nemožno odvrátiť.

Úvodné ustanovenia

• Prepravný poriadok upravuje podmienky vykonávania taxislužby fyzickými a právnickými osobami a podmienky na uzavretie zmluvy o preprave osôb v taxislužbe.

• Obsah prepravného poriadku je voči cestujúcim a objednávateľom odo dňa jeho zverejnenia súčasťou návrhu na uzavretie zmluvy o preprave osôb v taxislužbe.

Rozsah taxislužby

• Taxislužba sa vykonáva na uspokojenie prepravných potrieb osôb ako nepravidelná preprava cestujúcich, ktorých dopravca prepravuje na dohodnuté miesto podľa prepravnej zmluvy uzavretej s taxislužbou za stanovené cestovné.

Dopravca

• V taxislužbe je oprávnená podnikať právnická alebo fyzická osoba (ďalej len „dopravca“), ktorý je držiteľom koncesnej listiny na výkon taxislužby a spĺňa podmienky osvedčenia v odbornej spôsobilosti a podmienok prepravného poriadku.

• Prevádzkovať taxislužbu môže dopravca len po preukázaní odbornej spôsobilosti, ktorú vydáva KÚ-CDPK príslušného kraja.

• Ak je podnikateľom v taxislužbe právnická osoba, je povinná k prevádzke taxislužby stanoviť zodpovedného zástupcu.

• Zodpovedný zástupca musí spĺňať odbornú spôsobilosť a osobitné podmienky prevádzkovania koncesie. Túto spôsobilosť vydáva príslušný orgán Krajského úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie.

Všeobecné povinnosti dopravcu

• Vykonávateľ taxislužby v súlade s prepravným poriadkom musí :

• Označiť každé vozidlo taxislužby na oboch stranách obchodným menom, nápisom TAXI, telefónnym číslom. Ďalej musí mať viditeľne umiestnené základné sadzby cestovného v interiéri vozidla.

• Taxameter nemusí mať vozidlo taxislužby použité na prepravu skupiny cestujúcich, ktorí zaplatili cestovné pred začatím prepravy, alebo na obvyklých miestach na prepravnej trase prepravy.

• Zabezpečiť, aby v každom vozidle taxislužby bol doklad o oprávnení podnikať a prepravný poriadok.

Osobitné povinnosti dopravcu

• Zabezpečiť zverejnenie a sprístupnenie prepravného poriadku.

• Prepravovať cestujúcich podľa platného cenníka taxislužby a na požiadanie vydať cestujúcemu potvrdenku o vykonanej preprave a zaplatení cestovného.

• Starať sa o bezpečnosť, pohodlie a pokojnú prepravu cestujúcich a o prepravu ich batožiny.

• Ak sú splnené podmienky tohto prepravného poriadku a nebránia tomu príčiny, ktoré nemožno odvrátiť, je dopravca povinný prepravu vykonať.

• Výkonom taxislužby dopravca môže poveriť len oprávnenú osobu, ktorá má oprávnenie na vedenie osobného motorového vozidla, platnú koncesnú listinu k výkonu osobnej taxislužby, absolvoval povinnú lekársku prehliadku vodičov z povolania a osvedčenie o preskúšaní z Pravidiel cestnej premávky.

Pri výkone taxislužby je vodič povinný mať vo vozidle taxislužby tieto doklady:

1) Občiansky preukaz / Vodičský preukaz /

2) Doklad o psychologickej spôbilosti vodiča

3) Osvedčenie o technickom preukaze vozidla alebo osvedčenie o evidencii vozidla

4) Doklad o zaplatení PZP (Biela a zelenákarta)

5) Kópiu koncesnej listiny / Kartu vodiča taxislužby

6) Osvedčenie o vykonanej technickej prehliadke vozidla

Výkon taxislužby

• Dopravca môže ponúkať prepravu cestujúcich na webovej stránke www.galtrans.eu na určenom stanovišti alebo objednávkovou službou na tel.č.+421 915 888 843, pričom zmluvu o preprave osôb môže vodič uzavrieť s cestujúcim kdekoľvek.

• Prednostne môže dopravca alebo vodič uzavrieť zmluvu o preprave s cestujúcim alebo objednávateľmi, ktorí si službu taxi objednávali cez dispečing taxislužby vopred, jednorázovo alebo opakovane.

• Dopravca má prepravnú a prevádzkovú povinnosť ak sú splnené podmienky prepravného poriadku.

• Vodič taxislužby počas výkonu prijíma objednávky z dispečingu taxislužby a zabezpečuje ich riadne a včasné vybavenie.

• Preprava sa uskutočňuje po najkratšej trase s prihliadnutím na dopravnú situáciu. Po inej trase sa preprava môže uskutočniť iba so súhlasom alebo na návrh cestujúceho, a) po uzavretí zmluvy o preprave s cestujúcim možno na prepravu po rovnakej trase vziať ďalšieho cestujúceho iba so súhlasom alebo na návrh cestujúceho, s ktorým bola uzavretá zmluva o preprave.

• Počas prepravy vodič a cestujúci nesmú v osobnom aute taxislužby fajčiť, piť, jesť a manipulovať s mobilnými telefónmi. Na prednom sedadle manipulovať s príručnou batožinou, novinami, mapami,alebo inými predmetmi,  ktoré by mohli obmedziť výhľad vodiča alebo vedenie auta taxislužby.

Osobitne sa zakazuje z dôvodu bezpečnosti počas jazdy na prednom sedadle vedľa vodiča manipulovať so zapnutým mobilným telefónom,zapnutým tabletom,zapnutým notebookom a podobnými elektronickými zariadeniami!

• Cestovnú batožinu,invalidné vozíky,barly,palice,kočíky,balíky,lyže,sánky a iné veci,ktoré by  mohli byť pri dopravnej nehode,alebo prudkom pohybe osobného auta pre vodiča,alebo cestujúceho nebezpečné,je možné prepravovať iba v batožinovom priestore.

Firma Galtrans Austria EU si vyhradzuje právo v rámci medzinárodnej skupinovej prepravy osôb neprepravovať zvieratá žiadneho druhu!

• Batožinu a veci na prepravu nakladá a vykladá vodič taxislužby.

• Do auta taxislužby možno vziať iba počet cestujúcich uvedený v OTP.  

• Na prednom sedadle vedľa vodiča sa nesmie prepravovať osoba mladšia ako 12 rokov a osoba s telesnou výškou menšou ako 150 cm.  Deti s telesnou výškou a hmotnosťou pod stanovený limit musia byť prepravované v detských sedačkách.

• O vykonanej preprave je vodič taxislužby povinný na požiadanie vydať potvrdenie, ktoré obsahuje číslo dokladu, evidenčné číslo vozidla, dátum jazdy, EČV vozidla, východiskové a cieľové miesto prepravy, výšku cestovného, podpis vodiča.

Batožina - Osobitné ustanovenia týkajúce sa skupinovej medzinárodnej preprave osôb Galtrans Austria EU

Batožina
• Cestujúci môže vziať so sebou ako batožinu veci, ktoré vzhľadom na ich objem, úpravu, dĺžku, alebo váhu,možno rýchlo a bez ťažkostí naložiť do batožinového priestoru.
• Batožina jednej prepravovanej osoby,ktorá presahuje rozmery 1/7 rozmeru batožinového priestoru v akomkoľvek tvare,sa považuje za batožinu podliehajúcu ďalšiemu poplatku, ak nie je dohodnuté inak.
• Cestujúci má právo vziať so sebou ako príručnú batožinu veci alebo predmety, ktoré môže podľa potreby držať v ruke alebo na lone.(Nie na podlahe auta,pod nohami cestujúcich a pod...)
• Cestujúcim sa nedovoľuje brať so sebou:
a) veci, ktorých preprava je zakázaná všeobecnými právnymi predpismi,
b) veci, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť prevádzky auta, alebo poškodiť,prípadne znečistiť cestujúcich, alebo vozidlo,najmä pre nevhodný spôsob balenia,alebo ktoré svojim zápachom, odpudzujúcim vzhľadom a pod.,by mohli byť cestujúcim na ťarchu
c) batožiny, ktorých celková váha presahuje 25 kg, ak nie je dohodnuté inak. Batožina presahujúca 25 kg podlieha ďalšiemu poplatku.(1 kg = 2 €)
• Zodpovednosť za batožinu umiestnenú v batožinovom priestore nesie v plnej miere dopravca, preto má právo rozhodovať o umiestnení,alebo neumiestnení batožiny v batožinovom priestore. Cestujúci je povinný upozorniť vodiča na osobitnú povahu batožiny, najmä na jej obsah, hodnotu a aby sa s ňou zaobchádzalo s osobitným zreteľom, alebo aby sa ukladala v určitej polohe.
Dopravca zodpovedá za batožinu umiestnenú v batožinovom priestore a za jej obsah do hodnoty 200,00 €.
• Dohľad nad príručnou batožinou umiestnenou vo vozidle a tým zodpovednosť v prípade jej odcudzenia prislúcha v plnej miere cestujúcemu.
• Váha a miera batožín je zisťovaná dopravcom. Ak nie je k dispozícii meradlo, rozhodujúci je odhad vodiča.
• Dopravca je oprávnený vylúčiť z prepravy batožinu cestujúceho v prípade že je prekážkou bezpečnej, pokojnej a pohodlnej prepravy cestujúcich,alebo ak to neumožňujú prepravné podmienky.
• Ak má vodič pochybnosti o tom či batožina vyhovuje predchádzajúcim ustanoveniam, je oprávnený sa presvedčiť v prítomnosti cestujúceho o ich povahe a obsahu.
• Ak cestujúci odmietne preskúmanie batožiny, alebo ak sa pri preskúmaní zistí, že obsah batožiny je z prepravy vylúčený, je povinný tieto batožiny odstrániť. Ak cestujúci neuposlúchne pokyn, vodič odstránenie batožiny zabezpečí sám. V takom prípade môže vodič cestujúceho vylúčiť z ďalšej cesty bez nároku na vrátenie zaplateného cestovného.

Odmietnutie prepravy

• Vodič osobného auta taxislužby pripraveného na prepravu môže odmietnuť vykonať prepravu ak trasa dopravnej cesty alebo jej cieľ navrhovaný cestujúcim, alebo správanie cestujúceho vzbudzuje obavu vodiča o jeho bezpečnosť alebo zdravie alebo má podozrenie, že nemá v poriadku doklady na prepravu do zahraničia

• Cestujúci je zjavne pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky, hrozí znečistenie alebo poškodenie osobného auta taxislužby,  alebo obťažovanie vodiča počas prepravy

• Cestujúci sa správa agresívne, alebo je ozbrojený, alebo inak vzbudzuje obavy o bezpečnosť vodiča

• Cestujúci má batožinu, ktorá svojou početnosťou, veľkosťou, nebezpečenstvom pre  ľudí, nie je vhodná na prepravu osobným autom, alebo ktorá by mohla poškodiť alebo znečistiť osobné auto taxislužby.

• Cestujúci žiada prepravovať zvieratá, ktoré vzhľadom na svoju veľkosť a povahu nie sú vhodné na prepravu osobným autom.

* Firma Galtrans EU si vyhradzuje právo na prepravu batožiny,ak nie je dohodnuté inak,o hmotnosti maximálne 25 kilogramov na jednu osobu.

* Batožina o hmotnosti viacej ako 25 kilogramov na jednu prepravovanú osobu je možná za príplatok ku tarifnej cene len po obojstrannej dohode.

Zmluva o preprave osôb

• Zmluvný vzťah medzi taxislužbou a cestujúcim vzniká na základe uzavretej zmluvy o preprave osôb.

• Prepravná zmluva v taxislužbe sa uzatvára na základe vôle cestujúceho, ktorý svojim rozhodnutím dáva najavo, že chce uzatvoriť prepravnú zmluvu.

• Pred uskutočnením prepravy a uzavretím prepravnej zmluvy má cestujúci právo oboznámiť sa s platným cenníkom taxislužby a počas prepravy sledovať taxameter vozidla taxislužby.

• O vykonanej preprave je vodič taxislužby povinný na požiadanie vydať cestujúcemu potvrdenku, ktorá obsahuje najmä údaje podľa prepravného poriadku.

• Uzavretím prepravnej zmluvy vzniká taxislužbe povinnosť riadne a včas prepraviť cestujúceho do miesta určenia podľa zmluvných podmienok a podmienok prepravného poriadku.

• Odmietnuť uzavretie prepravnej zmluvy a vykonanie prepravy môže vodič taxislužby podľa podmienok prepravného poriadku.

• Uskutočnenie prepravy na základe uzavretej prepravnej zmluvy a podľa podmienok prepravného poriadku, vzniká cestujúcemu povinnosť zaplatiť určené cestovné podľa cenníka taxislužby, nedôvodné odmietnutie zaplatenia cestovného je vymáhateľné súdnou cestou.

Odstúpenie od zmluvy

• Dopravca môže od uzatvorenej prepravnej zmluvy odstúpiť ak nie sú objednávateľom splnené podmienky prepravnej zmluvy alebo ustanovenia tohto prepravného poriadku.

• Vodič taxislužby môže od uzatvorenej prepravnej zmluvy odstúpiť ak cestujúci počas prepravy ohrozuje jeho bezpečnosť, znečisťuje interiér vozidla, bezdôvodne mení trasu a cieľ prepravy alebo inak vzbudzuje obavy o bezpečnosť vodiča.

• Cestujúci alebo objednávateľ môže od uzatvorenej prepravnej zmluvy odstúpiť, ak dopravca alebo vodič taxislužby porušil zmluvné podmienky alebo podmienky prepravného poriadku.

Zodpovednosť za výkon taxislužby

• Za porušenie povinnosti taxislužby prepraviť podľa prepravného poriadku cestujúceho riadne a včas zodpovedá dopravca podľa § 763 ods. 1 a ods. 2 Občianskeho zákonníka.

• V prípade, že došlo k neodôvodnenému meškaniu alebo neuskutočneniu prepravy z viny dopravcu alebo vodiča taxislužby, je dopravca povinný nahradiť cestujúcemu vzniknutú škodu.

• Náhrada škody za omeškanie môže byť riešená zľavou na zaplatenom cestovnom.

• Náhrada škody za neuskutočnenie prepravy môže byť riešená úhradou cestovného podľa cenníka taxislužby.

• Svojej zodpovednosti sa dopravca zbaví ak preukáže, že škode nemohol zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré od neho možno požadovať.

• Za škodu vzniknutú počas prepravy cestujúcemu na zdraví, batožine a osobných veciach zodpovedá dopravca podľa § 427 až 431 Občianskeho zákonníka.

• Za účelom vysporiadania škôd a nárokov z nich uplatnených dopravca povinne podľa § 4 odst. 1 písm. f/ zák. č. 168/1996 Z.z. musí byť pre prípad zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou vozidiel a činnosťou osádok vozidiel taxislužieb.

• Škody vzniknuté prepravou taxislužby a sťažnosti na výkon vodiča taxislužby rieši dopravca na základe písomného oznámenia cestujúceho.

• V prípade, že nedôjde k dohode medzi sťažovateľom a dopravcom, môže byť vec riešená súdnou cestou.

• Právo na náhradu škody musí cestujúci uplatniť u dopravcu bez zbytočného odkladu, no najneskôr do 30 dní od vzniku škody.

Storno objednávky na prepravu a poplatky
• Cestujúci, ktorý chce zrušiť objednávku prepravy, môže tak urobiť bez udania dôvodu s nasledujúcimi podmienkami:
a) - ak cestujúci stornuje objednávku 48 hodín a viac pred nástupom na cestu nie je mu odrátaný žiadny storno poplatok z ceny cestovného a celá suma, ak došlo k jej zaplateniu mu bude vrátená bankovým prevodom
b) - ak cestujúci stornuje objednávku menej ako 48 hodín a viac ako 12 hodín pred nástupom na cestu je mu odrátaný 25% poplatok z ceny cestovného
c) - ak cestujúci stornuje objednávku menej ako 12 hodín a viac ako 2 hodiny pred nástupom na cestu, je mu odrátaný 50% poplatok z ceny cestovného
d) - ak cestujúci stornuje objednávku menej ako 2 hodiny pred nástupom na cestu, je mu odrátaný 100% poplatok z ceny cestovného

Záverečné ustanovenia

• Obsah tohto prepravného poriadku je voči cestujúcim a objednávateľom prepravy odo dňa jeho zverejnenia a sprístupnenia webovej stránke dopravcu http://galtrans-austria.webaster.sk/ súčasťou návrhu na uzavretie zmluvy o preprave  osôb.

• Všetky zmeny a doplnky môžu nadobudnúť účinnosť najskôr dňom ich zverejnenia a sprístupnenia.

• Ak bude prepravný poriadok podstatne zmenený, alebo podstatne doplnený, dopravca je povinný zabezpečiť jeho zverejnenie a sprístupnenie v úplnom znení.

Tento prepravný poriadok je platný od 1.3.2014.

 

 

 
Doprava pre opatrovateľky🇸🇰🇦🇹
Verejná skupina · 5 803 členov
Pridať sa do skupiny
http://www.galtrans.eu/ ☎ +421 915 888 843 📧 gtbs@centrum.sk Ponuky na prepravu opatrovateliek len pre legálnych prepravcov!!! "Ta...